ปูนก่อ ฉาบ เท ทั่วไป ต่างจาก ปูนมอร์ตาร์สำเร็จรูปอย่างไร

ปูนสำหรับงาน ก่อ ฉาบ เท จะใช้เป็น “ปูนทราย” หรือเรียกอีกอย่างว่า “ปูนมอร์ตาร์” ซึ่งประกอบไปด้วย ปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำ ในปัจจุบันมีอยู่สองประเภทคือ “ปูนทั่วไป” (ปูนก่อ ฉาบ เท ทั่วไป) กับ “ปูนสำเร็จรูป” (ปูนมอร์ตาร์สำเร็จรูป)

ภาพ: ปูนทรายหรือปูนมอร์ตาร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ปูนซีเมนต์ ทราย และ น้ำ

       ปูนทั่วไป คือปูนซีเมนต์ประเภท ปูนซีเมนต์ผสม (Mixed Cement) สำหรับงานก่อ ฉาบ เท ซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวลื่น ยึดเกาะอิฐและผนังได้ดี แห้งตัวพอเหมาะ ไม่ยืดหรือหดตัวมาก ช่วยลดการแตกร้าวที่ผิวผนังได้ และให้กำลังต่ำกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา เหมาะสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบปูน เทปรับระดับพื้นก่อนติดตั้งวัสดุปิดผิว งานเทคอนกรีตโครงสร้างขนาดเล็ก (เช่น ตอม่อ เสา คาน พื้น ของบ้านชั้นเดียว, ลานวัด เป็นต้น) รวมถึงงานปูนปั้น เช่น งานปั้นบัว อ่างซีเมนต์ชนิดต่างๆ เป็นต้น

ภาพ: ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ “ปูนทั่วไป” ประเภท “ปูนซีเมนต์ผสม” ที่ต้องนำไปผสมเองตามอัตราส่วนที่เหมาะสมตามแต่ละการใช้งาน

       การนำปูนทั่วไปหรือปูนซีเมนต์ผสมนี้ไปใช้งาน จะต้องผสมกับส่วนผสมต่างๆ เช่น ทราย และ น้ำ ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับแต่ละงานก่อนนำไปใช้  ตัวอย่างเช่น งานก่ออิฐ จะมีปูนซีเมนต์ และ ทรายหยาบ (ทรายหยาบตามคุณภาพมาตรฐาน มอก. 598) ผสมกันในอัตราส่วน ปูนซีเมนต์ : ทราย ประมาณ 1 : 2.5 ถึง 1 : 3 ส่วนงานฉาบปูน จะใช้ปูนซีเมนต์ และ ทรายละเอียด (เม็ดทรายขนาด 0.5 – 1.5 มม. คุณภาพมาตรฐาน มอก. 1776) ในอัตราส่วน ปูนซีเมนต์ : ทราย ประมาณ 1 : 2.5 ถึง 1 : 3 ซึ่งจะเหมาะกับการใช้เป็นปูนฉาบขั้นแรก ซึ่งช่างปูนนิยมเรียกว่า “ปูนเค็ม” เพราะมีสัดส่วนของปูนซีเมนต์อยู่มาก ทำให้ยึดเกาะกับผนังได้ดี แต่ก็จะหดตัวได้มากและแต่งผิวยากเช่นกัน สำหรับปูนฉาบชั้นที่สองหรือชั้นสุดท้าย ช่างปูนจึงนิยมใช้อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ : ทราย ประมาณ 1 : 3 ถึง 1 : 4 เรียกว่า “ปูนจืด” เนื่องจากปูนจืดมีทรายมากกว่า จึงหดตัวน้อย และแต่งผิวง่ายกว่าปูนเค็ม จึงเหมาะกับการฉาบผิวหน้าเพราะไม่ค่อยแตกร้าวหรือแตกลายงา

ภาพ: ตัวอย่างสัดส่วนการผสมของปูนก่อ และ ปูนฉาบ
* ทั้งนี้ อัตราส่วนผสมต่างๆ ขึ้นอยู่กับปูนซีเมนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย และ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรายที่ใช้เป็นสำคัญ รวมทั้งปริมาณการผสมน้ำขึ้นกับความชื้นของทรายด้วย

       ข้อควรคำนึงสำหรับการเลือกใช้ปูนทั่วไปหรือปูนซีเมนต์ผสมนี้ จะมีเรื่องส่วนผสมที่ต้องควบคุมให้ได้คุณภาพตามมารตรฐานและมีสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งเรื่องขนาดเม็ดทราย ความสะอาดของทรายที่จะนำมาผสม ไม่ควรมีส่วนผุกร่อนหรือวัชพืชปะปน ไม่มีสารอินทรีย์ (เมล็ดพืช ซากพืช ซากสัตว์) ไม่มีสารเคมีเจือปน ไม่มีสภาพเป็นกรด ด่าง หรือเกลือปนอยู่ และน้ำที่นำมาผสมต้องสะอาด

ปูนสำเร็จรูป หรือ ปูนมอร์ตาร์สำเร็จรูป จะเป็นปูนที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดละเอียด และสารพิเศษ โดยมีการควบคุมสัดส่วนการผสมและคุณภาพของวัตถุดิบให้มีความสม่ำเสมอและสะดวกต่อการใช้งาน เพียงฉีกถุงผสมน้ำก็สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมทรายหรือสารเคมีเพิ่มเติม ซึ่งปูนแต่ละถุงจะแยกประเภทการใช้งานเลย ไม่ว่าจะเป็น ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานก่อทั่วไป งานฉาบทั่วไป งานฉาบละเอียด งานเทปรับพื้น งานซ่อมอเนกประสงค์ เป็นต้น แต่มีข้อจำกัดคือ ปูนแต่ละถุงจะใช้ได้เฉพาะสำหรับงานนั้นๆ ไม่สามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้ ตัวอย่างเช่น ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่อทั่วไปจะใช้สำหรับงานก่อผนังอย่างเดียว ไม่สามารถนำมาฉาบผนังได้ เป็นต้น

ภาพ: ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ “ปูนมอร์ตาร์” ที่เป็นปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่อทั่วไป ฉาบทั่วไป และเทปรับพื้น
ภาพ: ปูนมอร์ตาร์สำเร็จรูป ที่สะดวกต่อการใช้งาน เพียงฉีกถุงผสมน้ำก็สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมทรายหรือสารเคมีเพิ่มเติม

       สรุปคือ ปูนทั้งสองแบบเป็นปูนทรายที่สามารถใช้งานทั้งก่อ ฉาบ เทได้เหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ปูนทั่วไป จะสามารถนำมาผสมเพื่อการใช้งานที่หลากหลายได้ แต่ต้องอาศัยช่างที่มีความชำนาญในเรื่องสัดส่วนและมาตรฐานของส่วนผสมต่างๆ เพื่อให้งานที่ได้มีคุณภาพ ส่วนปูนสำเร็จรูป ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของช่างลง ทำงานง่าย อีกทั้งช่วยลดปัญหาปูนทรายไม่ได้มาตรฐาน ทั้งเรื่องของคุณภาพและขนาดเม็ดทรายที่ไม่เหมาะสม มีสารเคมีหรือสิ่งอื่นเจือปนอยู่ รวมถึงเรื่องการผสมที่ไม่ได้สัดส่วน (ขึ้นอยู่กับความชำนาญของช่างแต่ละคนที่ใช้สัดส่วนการผสมไม่เหมือนกัน) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อคุณภาพของงานได้ทั้งสิ้น

* การตัดสินใจเลือกใช้งาน ขึ้นอยู่กับความถนัด ความชำนาญ และประสบการณ์ของช่างหรือผู้รับเหมาแต่ละราย 

ภาพ: งานก่ออิฐ สามารถเลือกใช้ เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ก่อทั่วไป
ภาพ: งานฉาบผนังอิฐ สามารถเลือกใช้ เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบทั่วไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มาอ้างอิง:

ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน (Cement and Applications), เครือซิเมนต์ไทย, บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุสาหกรรม จำกัด, 2548

Leave a Comment

Your email address will not be published.